AYDINLATMA METNİ

 

Lidya Konservecilik Müteahhitlik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Göstermiş olduğumuz bu önem Şirket politikamızın bir yansıması olmasının yanı sıra ilgili yasal mevzuat uyarınca da yasal bir yükümlülüğümüzdür. Şirketimiz, kişisel verilerinizi korumak ve yasal mevzuata uymak için gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almakta ve tüm çalışanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri için gerekli bildirimleri ve uyarıları yaparak kişisel verilerinizin korunması hususunu önemle göz önünde bulundurmaktadır.

a) Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Lidya Konservecilik Müteahhitlik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle internet sitemiz ve benzeri vasıtalar üzerinden topladığımız ve bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi verilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, talep, şikayet ve başvurularınızın değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla mevzuata uygun olarak işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi verilmesi, talep, şikayet ve başvurularınızın değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”, “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine dayanılarak toplanabilmektedir. Ayrıca açık rızanıza dayalı olarak otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, Şirket internet sitesi, sosyal medya araçları, iletişim hesapları ve cihazları, Şirket bilişim sistemleri ve cihazları kanalıyla toplanmaktadır.e) 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanun’un 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır: “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, http://www.lidya.com.tr/ uzantılı internet sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle yapacağınız başvurularınızı;

  • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir,

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

 

Posta adresimiz:

Selvilitepe Mahallesi Kemalpaşa Yolu Cadde No: 18/Z01 Turgutlu-Manisa

KEP adresimiz:

lidya@hs03.kep.tr

E-posta adresimiz:

info@lidya.com.trŞirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

f) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası

Kişisel veriler, Şirket tarafından, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak, o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Şirket olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Ayrıntılı bilgi edinmek için Şirketimizin “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nı https://lidya.com.tr/ internet sitesinden inceleyebilirsiniz.